اسلایدر

جمعه ۳۰ بهمن۱۳۸۸

نمونه طرح درس روزانه هدیه های آسمانی چهارم دبستان

هدیه های آسمانی چهارم دبستان     

با استفاده از کتاب راهنمای تدریس نوشته سید 

حشمت اله مرتضوی زاده

 انتشارات عابد ۰۲۱۶۶۵۱۳۳۲۱

به نام خدا

نمونه طرح درس روزانه مقطع ابتدایی

مشخصات کلی

عنوان کتاب : هدیه های آسمانی چهارم دبستان       

مدت : 45 دقیقه

موضوع درس : کودک شجاع

منبه :" راهنمای تدریس نوشته سید حشمت اله مرتضوی زاده

موضوع درس :

تعداد فراگیران : 12 نفر

طراح : طیبه قابل نیا

استاد: حشمت الله مرتضوی

زمان فراگیران

هدف کلی

دانش آموزان با زندگی امام محمد نقی ( ع)  آشنا شوند .

 

هدفهای فرعی

1- یاد آوری دانش آموزان با شجاع بودن امام جواد

2- ایجاد آمادگی برای درس بعدی

 

هدفهای جزعی

دانش آموزان در فرآیند آموزش و تدریس معلم

1- با مف هوم شجاعت امام محمد نقی ( ع) آشنا شوند

2- برای در ک کودک شجاع آماده شوند

3- کودک شجاع را ب ه صورت عملی در ک کنند

4- دلیل شجاعت امام محمد نقی (ع) را بفهمند

 

هدفهای رفتاری

دانش آموزان پس از پایا ن آموزش و تدریس معلم بتوانند  در کلاس درس :

1-فراگیران بتوانند پس از تدریس معلم مراحل زندگی امام محمد نقی را بدانند

2- به خواندن درس اهمیت دهند

 

 

روش های تدریس

روش سخنرانی – پرسش و پاسخ گروهی و...

 

وسایل آموزش

کتاب درسی – تخته – صندلی – گچ یا ماژیک و....

2

رفتار های ورودی

از دانش آموزان انتظار دارد برای شروع درس جدید :

1- درس قبل را یاد گرفته باشند

2- به تدریس معلم خوب گوش دهند

3- در مورد امام محمد تقی ( ع) و حاکم عباسی به خوبی توضیح دهند

5

کارهای  مقدماتی

با چهره شاد وارد کلاس می شویم به دانش آموزان سلام و احوالپرسی می کنیم با ذکر و نام و یاد خداوند و نوشتن آن در گوشه سمت راست تابلو می نویسیم بررسی وضعیت جسمی و روانی دانش آموزان می پردازیم همچنین محیط کلاس را از نظر دما بررسی می کنیم حضور وغیاب می کنیم و علت غیبت بعضی از دانش آموزان را در جلسه قبل جویا می شویم و تکالیف آنان را بررسی می کنیم

 

دنباله کارهای مقدماتی

مانند جلسات قبل کلاس را به 3 گروه 40 نفره تقسیم می کنیم و برای هر گروه نام مناسبی انتخاب می کنیم

5

ارزشیابی تشخیصی

برای اطلاع از دانسته های قبلی دانش آموزان در زمینه قبل و تعیین میزان آمادگی آنان نسبت به درس جدید انتظار دارم به سوال  های زیر پاسخ دهند :

1- امام موسی کاظم (ع) در کجا به دنیا آمد ؟

2- نام پدر موسی کاظم (ع) که بود؟

3- نام مادر امام موسی کاظم (ع) که بود؟

4- امام موسی کاظم (ع) گونه انسانی بود؟

2

ایجاد انگیزه

تصاویر درس را به بچه ها نشان می دهیم و توجه بچه ها را به تصویر جلب می کنیم

2

ارائه تدریس

پس ازاجرای ارزشیابی از رفتارهای ورودی دانش آموزان و اشکالات احتکمالی نقطه شروع درس را تدریس می کنیم لابتدا دانش آموزان را گروه گروه تقسیم می کنیم و از آنها می خواهیم که کتابهایتان را باز کنید و به تصویر نگاه کنید در این تصویر چه می بینید بعد کتابهایتان  را ببندید و به درس خوب گوش بدهید تا خوب یاد بگیرید و بعد از اتمام تدریس معلم که خوب یاد گرفته اید چند تا سوال از درس می پرسیم دانش اموزان یاد گرفته اند یا نه . بعد به آنها می گویم کتابهایتان را باز کنید و یکی از دانش اموزان از روی درس بخوانند 

2

جمع بندی و نتیجه گیری

در پایان از آنچه گفته شد نکات مهم را به عنوان جمع بندی و نتیجه گیری پایانی گوشزد می کنیم و نتیجه کلی استکه ما باید شجاع باشیم و از کسی نترسیم 

2

ارزشیابی پایانی

از بچه ها می خواهیم که صفحه 46 کتاب خود را باز کنند و متن درس را در گرههای خود بخوانند و پیرامون درس را بحث کنید و سوالات درس را انجام دهید به هر گروه یک سوال بکنیم

 

3

تعیین و تکلیف

1- از دانش آموزان می خواهیم که کتاب کار را در کارخانه انجام دهند و بیاورند .

2- به سه گروه می خواهیم که در مورد امام محمد نقی ( ع) از کمک بزرگترهایتان یک انشایی بنویسید و بیاورید

2

وقت آزاد

رفع اشکال ا حتمالی دانش آموزان کلاس درس

2

 

نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 7:57 |  لینک ثابت   •